Curriculum Vitae Template

Curriculum Vitae (CV) Template – Mẫu sơ yếu lý lịch tiếng Anh (CV)

The following curriculum vitae (CV) template will give you an example of what to include in your CV and shows the appropriate format for a curriculum vitae.
Mẫu dưới đây đưa ra ví dụ về nội dung cần có trong một Sơ yếu lý lịch tiếng Anh (CV) cũng như một định dạng đúng của một CV.

Sample Curriculum Vitae Template

CONTACT INFORMATION/ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Name/ Tên
Address/ Địa chỉ
Telephone/ Số điện thoại (cố định)
Cell Phone/ Số điện thoại di động
Email/ Địa chỉ thư điện thử

PERSONAL INFORMATION/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Date of Birth/ Ngày sinh
Place of Birth/ Nơi sinh
Citizenship/ Quốc tịch
Sex/ Giới tính

Optional Personal Information/ Thông tin cá nhân tự chọn

Marital Status/ Tình trạng hôn nhân (Single/Married/Divorced)
Spouse’s Name/ Tên vợ hoặc chồng
Children / Con cái

EMPLOYMENT HISTORY/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

List in chronological order, include position details and dates (Liệt kê theo trình tự thời gian từ gần nhất đến xa nhât, ghi cụ thể ngày tháng, chức vụ, vị trí công việc)
Work History/ Quá trình công tác
Academic Positions/ Học vị
Research and Training / Nghiên cứu và huấn luyện

EDUCATION /QUÁ TRÌNH HỌC TẬP NGHIÊN CỨU

Include dates, majors, and details of degrees, training and certification (Bao gồm ngày tháng, ngành học, chi tiết về bằng cấp, chứngchỉ)
High School/ Trung học
University/ Đại học
Graduate School/ Nghiên cứu sinh
Post-Doctoral Training/ Luận án

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS/ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Certifications and Accreditations: Bằng cấp vàChứng nhận
Computer/ Foreign Language Skills: Kỹ năng ngọai ngữ, tin học

AWARDS/ KHEN THƯỞNG

PUBLICATIONS &BOOKS/ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC IN BÁO, XUẤT BẢN

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS / THÀNH VIÊN TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP

INTERESTS/ SỞ THÍCH.

Construction English/Tiếng Anh Xây Dựng

7 Responses

 1. Question for you:
  What’s difference between a CV and a résume?

 2. CV is talk general and resume is more detail than CV and it’s for specific job .I think that!

 3. cv

 4. I think CV and Résume are the same. It’s just the different use of BE and AE.

 5. CV is look like a letter , resume need much detail

 6. CV is more details than Resume. CV is clear and full. Resume need “sum up”.

 7. CV – Curriculum Vitae – British English
  Resume – French root – American English

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: