RCC – ROLLER COMPACTED CONCRETE – Bê tông đầm lăn (Phần 1)

rccweb1.jpg

RCC – ROLLER COMPACTED CONCRETE (PART 1)

Definition

ACI 116 defines RCC as “concrete compacted by pneumatic roller; in its unhardened stage, will support a (vibratory) roller while being compacted. RCC is usually mixed using high-capacity continuous mixing or batching equipment, delivered with trucks or conveyors, and spread with one or more bulldozers in layers (also called lifts) prior to compaction.

RCC is used mainly for: Dam / Mass concrete (described in ACI 207.5R, ICOLD, USACE) and Pavements (described in ACI 325.10R)

BÊ TÔNG ĐẦM LĂN – PHẦN1

Định nghĩa: ACI 116 định nghĩa Bê tông đầm lăm là ” bê tông được đầm bằng xe lu; ở trạng thái chưa đông kết, chịu được tải trọng lu khi được đầm nén”. Bê tông đầm lăn thường được trộn bằng thiết bị trộn liên tục, vận chuyển bằng xe ben hoặc băng tải, và được trải bằng xe ủi theo từng lớp (đợt) trước khi đầm nén.

Bê tông đầm lăn được dùng chủ yếu trong: Đập/Bê tông khối lớn (mô tả trong ACI 207.5R, ICOLD, USACE) và đường (mô tả trong ACI 325.10R)

(Còn tiếp)

GLOSSARY:

ACI (American Concrete Institute) : Bộ tiêu chuẩn của Viện bê tông Hoa Kỳ .

Pneumatic: thuộc về khí

Roller: Xe lu

Bulldozer: Xe ủi

Conveyor: Băng tải

Batching equipment: Thiết bị trộn bê tông.

Pavement (US english): Đường (bê tông)

LANGUAGE FOCUS:

Passive Voice ( be + Past Participle of Verb) is usually used in technical documents: Dạng bị động thường được dử dụng trong các văn bản kỹ thuật.

While + V-ing: Trong khi

Prior to + Noun: Trước

4 Responses

 1. muon xem phan be tong dam lan

 2. @Czechtiep: Phần 2 của Bê tông đầm lăm RCC sẽ được post trong thời gian sớm nhất!
  Thân mến.

  BBT Tiếng Anh Xây Dựng
  Construction English

 3. rất mong được tham khảo phần 2

 4. I need some info about RCC for my presentation in next month (especially for concrete design), if you have some, pls give me.
  Thankyou very much, indeed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: